Niersteenkliniek

De Niersteenkliniek is een gespecialiseerde structuur die de kwaliteit van de behandeling voor patiënten die lijden aan nierlithisasis wenst te verbeteren in overeenstemming met de aanwijzingen van de European Association of Urology.

Deze kliniek ontstond dankzij een vruchtbare samenwerking tussen de diensten nefrologie, urologie en de spoedgevallen (acute crisis).

De kliniek steunt op de expertise van een multidisciplinair team bestaande uit specialisten in radiologie, klinische biologie en voedingsleer.

Deze structuur werkt nauw samen met uw huisarts en stelt zich als doel om:

  1. Uw pijn te verlichten in geval van acute crisis
  2. Een bilan op te stellen van de lithiasis
  3. De meest geschikte behandeling aan te bieden in uw specifiek geval
  4. U in te lichten over de maatregelen die u moet treffen om gezond te blijven
  5. Een controlebilan op te stellen

Voor wie?

Aangezien het risico op hervallen bij nierstenen hoog is wanneer de oorzaak niet wordt behandeld en aangezien nierstenen verantwoordelijk kunnen zijn voor potentieel ernstige complicaties, is het aangewezen om een gespecialiseerde gedetailleerde evaluatie op te stellen - om te voorkomen dat men zou hervallen - bij patiënten:

  1. Die lijden aan een terugkerende vorm van nierlithiasis
  2. Die een eerste crisis meemaken als ze jonger zijn dan 25 jaar of die erfelijk voorbestemd zijn
  3.  Met comorbiditeit zoals systeemziekten, gastro-intestinale ziekten, chronische nierinsufficiëntie, patiënten met slechts één nier of die een niertransplantatie hebben ondergaan, metabool syndroom, diabetes, jicht…
  4. Met een risicoberoep (piloot,…)
  5. Met meerdere (bilaterale) of grote nierstenen, cystine

Nierkolieken bij zwangere vrouwen zijn een zeer specifieke situatie waarbij een goede samenwerking tussen de gynaecoloog en de uroloog noodzakelijk is. De behandeling die bestaat uit enerzijds een dieet en anderzijds het nemen van medicatie, wordt aangepast in functie van de resultaten.

Informatie voor de patiënt

Wat zijn nierkolieken?

Nierkolieken gaan gepaard met een intense pijn die het vaakst in de lendenstreek ontstaat, aan één kant van de rug maar soms ter hoogte van de buik of de lies.

De pijn die gepaard gaat met nierkolieken is te wijten aan de verwijding van de hoge urinewegen en de nier. Deze drukverhoging wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een obstakel waardoor de urine niet kan doorvloeien en er verwijding optreedt van de hoge urinewegen in de nier.

Dit obstakel bestaat vaak uit een niersteen, ook « nierlithiasis » genoemd, maar het kan ook gaan om een externe samendrukking van de urineuitscheidingswegen, de « ureters ».

Nierkolieken zijn een frequente reden voor een dringende raadpleging.

In 85% van de gevallen zijn nierkolieken te wijten aan nierstenen, maar er bestaan ook andere etiologieën. Wanneer het gaat om kleine nierstenen, dan kunnen deze op natuurlijke wijze worden uitgescheiden, wat soms gepaard gaat met de aanwezigheid van bloed in de urine.

Oorzaak van nierstenen

Er zijn verschillende oorzaken voor nierstenen, maar de voeding en de inname van geneesmiddelen spelen alvast een belangrijke rol. Naar schatting 5 à 12% van de bevolking heeft op een bepaald moment van zijn leven last van nierkolieken te wijten aan nierstenen. Zonder preventieve maatregelen zou 50% hiervan binnen de 10 jaar hervallen.

Bovendien is erfelijke aanleg een bepalende factor voor het krijgen van nierstenen. Personen van wie het bloed een hoog urinezuurgehalte vertoont (deze personen hebben ook meer kans op jicht) lopen meer risico op nierstenen.

Onvoldoende hydratatie en een proteïne- en zoutrijk dieet werken de vorming van nierstenen bestaande uit calciumoxalaat in de hand bij personen met een erfelijke aanleg (de inname van calcium uit voeding en melkproducten beperken heeft geen enkel effect).

Personen die lijden aan zwaarlijvigheid, diabetes en aan het metabool syndroom dat gepaard gaat met arteriële hypertensie lopen eveneens meer risico op lithiasis.

Dubbel zoveel mannen als vrouwen krijgen hiermee te maken, met een piek rond de leeftijd van 30 jaar bij mannen en twee pieken bij vrouwen, nl. rond 35 en 55 jaar.

Meer informatie:

Het team

In de Niersteenkliniek werken specialisten uit verschillende disciplines samen (nefrologie, urologie, spoedgevallen, laboratorium, radiologie, dieetkunde, voedingsleer).

In functie van het risicoprofiel van elke patiënt en de voorgeschreven diagnostische onderzoeken verzamelt elke specialist aanvullende elementen (anamnese, klinisch onderzoek, medische beeldvorming,…) m.b.t. zijn specialisatie om dan vervolgens via een multidisciplinaire samenwerking een geschikte behandeling voor te stellen die nauwlettend opgevolgd en geëvalueerd wordt.

U bent huisarts? Download het document PDF-pictogramonderzoeksaanvraagformulier voor niersteen oppunstelling.

Meer weten

Artsen en paramedici

Dr
Dienst interne geneeskunde en nefrologie
Coördinator Niersteenkliniek (chronisch)
Dr Sam Ward
Dr
Dienst urologie
Coördinator Niersteenkliniek (acuut)
Dr
Dienst radiologie