Veilige zorg: juiste reflexen voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorgen!

Contact patient

Vertel ons uw ervaring m.b.t. de verzorging, een hulpmiddel, uw  medicatie…

Klik hier om de vragenlijst in te vullen

U bereidt zich voor op een medische raadpleging, een onderzoek (bloedafname, beeldvorming,…), een behandeling of een opname in onze Kliniek? Wij nodigen u uit de juiste reflexen aan te nemen voor een behandeling en verzorging die wij zo veilig mogelijk wensen.

Een dialoog en openheid met de artsen en het verzorgend personeel zijn belangrijk voor uw behandeling en uw gezondheid. Om u goed te kunnen verzorgen zijn uw medewerking en betrokkenheid van het allergrootste belang.

Uw identiteit is kostbaar voor de veiligheid van de zorg en voor uw gezondheidsdossier!

Om u in alle veiligheid te behandelen is uw identiteit fundamenteel. Na controle is het mogelijk uw medisch dossier te openen. Zij staat ook vermeld op uw ziekenhuisarmband. Deze armband is belangrijk voor alle medische zorg en indien medicatie of onderzoeken worden voorgeschreven. Houd hem aan uw pols zolang u in het ziekenhuis verblijft. Meld elke fout in uw naam of geboortedatum, of als de tekst op de armband is gewist.

Uw identiteitskaart wordt bij elk consult of ziekenhuisopname gevraagd.

Uw chirurg / arts specialist is steeds bereid u zo goed mogelijk te informeren over een heelkundige ingreep of de behandeling die hij voorstelt, vooraleer uw toestemming te verkrijgen. Aarzel niet hem precieze vragen te stellen over de mogelijke risico's en gevolgen en over het verloop van een ingreep of een behandeling.
 • Vraag uitleg tijdens een medische raadpleging:
  • over de uit te voeren onderzoeken.
  • over de voorziene operatie en/of behandeling, over hun alternatieven.
  • over de mogelijke gevolgen (pijn, mogelijke complicaties, transfusie, revalidatie, enz.).
  • over de resultaten die u mag verwachten van een behandeling of een operatie en de voordien of nadien te nemen voorzorgen (herstelperiode, tijdelijke gevolgen of mogelijke nasleep, verwacht of onverwacht, enz.)
  • over de graad van urgentie om de nodige tijd te kunnen nemen erover na te denken en u erop voor te bereiden.
    
 • Deel uw arts uw gewoontes mee, ook van alternatieve niet-medicamenteuze behandelingen.
 • Indien u niet begrijpt wat de arts specialist u zegt, vraag hem te herhalen, een schema te maken of de informatie op te schrijven om u te helpen die beter te begrijpen en te onthouden. Zorg ervoor de raadpleging pas te verlaten nadat u begrepen en onthouden hebt wat u moet doen, wanneer, hoe en waarom het belangrijk is dit te doen.
 • Durf te zeggen als u van gedachte verandert over een behandeling/een onderzoek of als u een tweede advies wenst in te winnen.
 • Tijdens uw verblijf is de polsband belangrijk voor alle medische zorg en indien medicatie of onderzoeken worden voorgeschreven. Houd hem aan zolang u in de Kliniek verblijft. Meld elke fout in uw naam of geboortedatum, of als de tekst op de polsband is gewist.
 • Maak een lijst van alle geneesmiddelen die u inneemt, op voorschrift of vrij verkrijgbaar, de frequentie en de dosering van de inname van uw geneesmiddelen. U kunt ook de dozen meebrengen in een zak met uw naam en geboortedatum om ze aan de verpleegkundige en/of de arts te tonen of toe te vertrouwen, om er zo zeker van te zijn dat zij compatibel zijn met de medicatie die tijdens uw hospitalisatie zal worden toegediend. Uw persoonlijke medicatie zal u worden teruggegeven voor uw terugkeer naar huis.
 • Indien een infectie optreedt vóór een operatie of indien u drager was van een resistente ziektekiem, verwittig dan uw arts specialist via zijn rechtstreekse lijn of zijn secretariaat, zodat bij uw opname onmiddellijk een controleonderzoek wordt uitgevoerd.
 • Kreeg u de informatie om uw hospitalisatie zo goed mogelijk voor te bereiden (nuchter zijn, preoperatieve douche, stopzetten van medicatie…)? Gelieve bij twijfel rechtstreeks contact op te nemen met de verpleegeenheid of het medische secretariaat. Voor dagheelkunde, gelieve dit te raadplegen.
 • Verstrek volledige informatie aan het verzorgend personeel over:
  • de voor deze hospitalisatie uitgevoerde onderzoeken en gevolgde behandelingen.
  • de evolutie van uw gezondheid (huidige pijn, ziektes en eerdere hospitalisaties, allergieën, alcohol en tabak, enz.).
  • uw dieet: uw maaltijden in het ziekenhuis zullen worden aangepast aan het door de arts voorgeschreven dieet.
    
 • Vraag de naam en de rol van de personen die u verzorgen (artsen, verpleegkundigen, assistenten, psychologen, kinesist, ergotherapeut, diëtist, enz.) om ze te kunnen identificeren.
 • "Een zuivere zorg is een veiligere zorg": in de kamers en gangen bevinden zich dispensers met ontsmettingsmiddel voor de handen om mogelijke infecties te verminderen. Aarzel niet te tonen dat u aandacht besteedt aan de handhygiëne van iedereen (de uwe, maar ook die van uw naasten en van de professionals).
 • Verwijder uw juwelen (ringen, halsketting, piercing, oorbellen,…) en/of hoor- of tandprothesen vóór een heelkundige ingreep, want zij vormen een bron van risico's.
 • Vlak voor een anesthesie worden controles aangevat met u door verschillende belanghebbende (uw identiteit, de interventie, de aanwezigheid van allergieën of het nemen van geneesmiddelen); deze controles worden herhaald en voortgezet in de operatiezaal door het systematisch gebruik van checklist Safe Surgery.
 • Duizeligheid, zwakte,… komen vaak voor na een ingreep en tijdens de hospitalisatie: bel een verpleegkundige wanneer u moet opstaan om te vermijden dat u valt. Draag gesloten pantoffels met antislip zool.
 • Geef aan als u iets ongewoons of bizars vaststelt (verandering van geneesmiddel, onverwacht effect, fout in uw persoonlijke gegevens, niet geïdentificeerde zorgverstrekker, gecontra-indiceerde voeding, enz.).
Geneesmiddelen dienen om u te verzorgen, maar ze houden ook risico's in! Win bij uw arts vóór en na uw hospitalisatie informatie in over alle geneesmiddelen die u inneemt, hun effecten en hun dosering.
 • Houd een bijgewerkte lijst bij van uw geneesmiddelen (geneesmiddelen op voorschrift of vrij verkrijgbaar, natuurlijke remedies, vitamines en supplementen). PDF-pictogramFormulierthuismedicatie.pdf
 • Breng uw arts, de chirurg, de anesthesist op de hoogte van alle geneesmiddelen of natuurlijke remedies die u inneemt.
 • Heb interesse voor uw medicamenteuze behandeling: het is belangrijk te weten en te begrijpen waartoe het geneesmiddel dient en hoe het op de ziekte waaraan men lijdt inwerkt. Pas nooit zelf de geneesmiddelendoses aan zonder het advies van de arts te vragen.
 • Vraag aan de arts waartoe uw medicamenteuze behandelingen dienen vóór/tijdens/na een hospitalisatie en of er contra-indicaties of mogelijke wisselwerkingen zijn met andere geneesmiddelen.
Na een hospitalisatie of een raadpleging
 • Houd de instructies en voorschriften die u bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt bij de hand en raadpleeg deze regelmatig.
 • Het controlebezoek dat na de operatie wordt voorzien is erg belangrijk om te verzekeren dat u goed herstelt. Kijk na dat de opvolging goed georganiseerd is, en in geval van twijfel, contacteer de specialist of zijn secretariaat.
 • Zorg ervoor dat uw arts, net als u, alle informatie heeft ontvangen over uw ziekenhuisopname, de medicijnen die moeten worden ingenomen en de resultaten van uw onderzoeken.
  • Bewaar en verzamel uw gezondheidsgegevens om latere onderzoeken of behandelingen beter te begrijpen of op te starten.
 

Om de versie met ondertitles in het Nederlands te bekijken, klik hier.

Preventie van valpartijen en verwondingen in het ziekenhuis

Tijdens een ziekenhuisopname komen duizeligheid en zwakte geregeld voor ... valpartijen gebeuren vaak bij het opstaan uit bed of uit de zetel, bij het naar het toilet gaan, of simpelweg om een rinkelende GSM op te nemen... Sommige valpartijen zijn te voorkomen!

In het ziekenhuis wordt ruimschoots aandacht besteed aan het valrisico: de gangen en kamers zijn zo ingericht dat zij obstakels beperken, de apparatuur en bedden zijn aangepast (remmen, hoogte, steunstang, verlichting, ...). Vanaf het onthaal in een zorgeenheid, zodra een (groter) valrisico wordt gedetecteerd, worden preventiemechanismen geactiveerd: geneesmiddelen worden door de arts aangepast om slaperigheid overdag te verminderen, loophulp wordt voorgesteld, behalve tijdens de zorg wordt het bed op lage stand geplaatst,... De medewerking van de patiënt is belangrijk, hij krijgt in de eerste plaats uitleg over de reden(en) waarom een maatregel wordt genomen en de onderliggende redenen van een valpartij worden steeds opgespoord om ze zo nodig aan te pakken. Patiënten die vallen verwonden zich meestal (95%) niet. Dit betekent echter niet dat de valpartijen zonder gevolgen zijn, onder andere psychologische, zoals angst om te vallen, het gevoel van kwetsbaarheid of de autonomie van mensen.

Het vallen van een patiënt is een ongewenst voorval dat in heel de dienst een weerslag heeft op de organisatie van de zorg. In het multidisciplinair overleg (kinesist, verpleegkundigen, ...) met als doel het risico op lichamelijk letsel te voorkomen, te beperken of te aanvaarden, wordt altijd gekozen voor de maatregel die de bewegingsvrijheid zoveel mogelijk behoudt. De betrokkenheid van de patiënt en zijn naasten is van essentieel belang voor zijn veiligheid:

 • overhaasting vermijden
 • niet alleen opstaan, vooral als het uitdrukkelijk afgeraden is
 • met gesloten pantoffels met antislipzool stappen
 • Draag kleding niet lang en niet weid (vermeid vastgeraken)
 • met de zorgkundige opnieuw leren hoe correct op te staan
 • zich ervan verzekeren dat de bel, evenals de telefoon, goed binnen handbereik zijn en dat de circulatie in de kamer vlot kan verlopen
 • de bedden en hun barrières begrijpen: uw bed moet steeds in laagstand zijn als u het bed gebruikt. De barrières zijn ontworpen om te beschermen en valpartijen te vermijden, maar niet om te voorkomen dat men opstaat of opnieuw gaat liggen --> deze altijd doen zakken vooraleer uit het bed te komen!
 • controleren of de remmen opstaan (zetels, bed) vooraleer te gaan zitten of op te staan.

Een verpleegkundige bellen om u te helpen!

Om u goed te kunnen verzorgen zijn een dialoog, openheid, uw medewerking en uw betrokkenheid van het grootste belang. Met het oog op het welzijn van allen vragen wij aan al onze patiënten ons personeel en alle andere patiënten hoffelijk en beleefd te behandelen, algemeen de voorschriften en in het bijzonder die van de bezoeken aan het ziekenhuis na te leven.