Bemiddeling en rechten van de patiënt

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, beschrijft de wet van 2002 de rechten van de patiënt in relatie tot de beroepsbeoefenaar.

Als patiënt heb je recht op het volgende:
1.    Kwaliteitsvolle dienstverstrekking.
2.    Vrije keuze van een beroepsbeoefenaar.
3.    Informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand.
4.    Instemming.
5.    Een bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift.
6.    Erkenning en verlichting van de pijn.
7.    Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
8.    Indienen van een klacht bij de bevoegde ombudsfunctie.
9.    Vertegenwoordiging van de patiënt (vertrouwenspersoon).


Meer informatie over de rechten van een patiënt, vind je in PDF-pictogramBrochure over patiëntrechten.

Wat moet je doen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze rechten?

Als je in een situatie bent waarbij er moeilijkheden over deze rechten ontstaan, raden wij je aan te praten met de betrokken persoon (arts, verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, …). Als dat niet het gehoopte resultaat oplevert, kan je je tot de dienst Bemiddeling wenden om je teleurstelling te uiten en een klacht te formuleren.

De bemiddelaar luistert naar de eisen en klachten van de patiënt, en bemiddelt, indien nodig, tussen de patiënt en de betrokken geneeskundige, om samen met hen tot een oplossing te komen. De bemiddelaar moet ook conclusies trekken uit de geregistreerde klachten. Op basis van die conclusies worden er aanbevelingen gedaan om de rechten van patiënten te bevorderen.

De bemiddelaar is onafhankelijk en behandelt klachten op neutrale wijze, met respect voor van het beroepsgeheim.

Je kan de bemiddelaar in alle vertrouwen aanspreken via de telefoon, post, e-mail of tijdens een persoonlijk gesprek.

Wil je meer te weten te komen over de werking van de dienst Bemiddeling? Raadpleeg dan het PDF-pictogramintern reglement.

Contact

Dienst Bemiddeling
Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan, 32
1000 Brussel
Tel: 02/221.90.70
E-mail: mediation@klstjan.be

Toegang tot het medisch dossier

Dossieraanvraag

Als patiënt kan je, op enkele uitzonderingen* na, een kopie van je medisch dossier bekomen op twee verschillende manieren:

  • In het ziekenhuis op de dienst waar je moet zijn, kan je doorgeven dat je een afschrift van je dossier op je thuisadres wilt ontvangen. Je moet dan alleen je identiteitskaart tonen. 
  • Je kan ook een aanvraag indienen door Formulier A in te vullen.

Ook een andere persoon die handelt in naam van de patiënt kan het dossier opvragen. Dit moet dan een vertrouwenspersoon zijn die de patiënt heeft aangeduid of de wettelijke vertegenwoordiger als de patiënt minderjarig is en/of niet in staat om zelf zijn rechten uit te oefenen. In dat geval moet je Formulier B invullen.

Na het overlijden van de patiënt kan je zijn dossier enkel inkijken na tussenkomst van een arts, die aangeduid is door de naasten van de overledene. Je moet dan een gemotiveerde aanvraag indienen door Formulier C in te vullen.

*De beroepsbeoefenaar kan de aflevering van een kopie van het medisch dossier weigeren indien hij over duidelijke indicaties beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een kopie van zijn dossier over te maken aan derden (artikel 9§3 van de wet van 22 augustus 2002).

Opsturen van de aanvraag

Je kan de formulieren opsturen of mailen  naar:

Kliniek Sint-Jan
Secretariaat medische directie

Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel
e-mail: medischedirectie@klstjan.be

Wij behandelen je aanvraag binnen de 15 dagen.


De rechtsverhoudingen tussen Kliniek Sint-Jan en de beroepsbeoefenaars 

In overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is, geven we je informatie over de bestaande rechtsverhoudingen tussen onze kliniek en de beroepsbeoefenaars die er werken. Dat maakt deel uit van je rechten als patiënt.

Categorieën van beoefenaars en rechtsposities

Categorieën van beoefenaars

Rechtsposities

Apothekers

Arbeidsovereenkomst

Artsen

Overeenkomst van zelfstandige

Arts-assistenten

Stage-overeenkomst

Diëtisten

Arbeidsovereenkomst en Zelfstandigen

Ergotherapeuten

Arbeidsovereenkomst

Kinesisten

Overeenkomst van zelfstandige en Arbeidsovereenkomst

Podologen

Overeenkomst van zelfstandige

Psychologen

Overeenkomst van zelfstandige en Arbeidsovereenkomst

Tandartsen

Overeenkomst van zelfstandige

Verpleegkundigen en zorgkundigen

Arbeidsovereenkomst

Vroedvrouwen

Overeenkomst van zelfstandige en Arbeidsovereenkomst

Je kan ons altijd, zowel mondeling als schriftelijk, informatie vragen in verband met deze statuten via het medisch secretariaat (medischedirectie@klstjan.be of per telefoon op 02/221.90.14).

Als je vraag over een specifieke persoon gaat, vermeld zijn/haar naam dan duidelijk. Kliniek Sint Jan zal je binnen de 5 werkdagen een antwoord via mail of post bezorgen.