Bemiddeling en rechten van de patiënt

De wet van 2002 omschrijft de rechten van de patiënt in het kader van de individuele relatie die de patiënt met zijn beroepsbeoefenaar aangaat, en heeft als doel de kwaliteit van de zorgverstrekking te verbeteren.


De patiëntrechten zijn de volgende:

 1. Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking.
 2. Recht op vrije keuze van een beroepsbeoefenaar.
 3. Recht op informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand.
 4. Recht op instemming.
 5. Recht op een bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift.
 6. Recht op erkenning en verlichting van de pijn.
 7. Recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 8. Recht op het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsfunctie.
 9. Vertegenwoordiging van de patiënt (vertrouwenspersoon).


Voor meer informatie omtrent de rechten van de patiënt, download de PDF-pictogramBrochure over patiëntrechten.

Wat moet u doen indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft omtrent deze rechten?

Indien u moeilijkheden tegenkwam omtrent deze rechten, raden wij u aan deze mee te delen aan de betrokken persoon (arts, verpleegkundige, hoofdverpleegkundige,…). Als deze stap niet het gehoopte resultaat oplevert, kan u zich tot de dienst Bemiddeling wenden om uw teleurstelling te uiten en een klacht te formuleren.

De bemiddelaar luistert naar de eisen en klachten van de patiënt. Zij ondersteunt de patiënt bij al zijn stappen. Ze bemiddelt, indien nodig, tussen de patiënt en de betrokken geneeskundige, om samen met hen tot een oplossing te komen. De bemiddelaar heeft ook als plicht om conclusies te trekken uit de geregistreerde klachten. Daarmee zal ze haar aanbevelingen naar voren schuiven om de rechten van patiënten te bevorderen.

De bemiddelaar werkt op onafhankelijke basis. Ze behandelt klachten op neutrale wijze, en houdt zich aan de regels omtrent het beroepsgeheim.

U kan de bemiddelaar in alle vertrouwen aanspreken via de telefoon, post, e-mail of tijdens een persoonlijk gesprek.

Om meer te weten te komen over de werking van de dienst Bemiddeling, kan u het intern reglement raadplegen.

Contact

Caroline Stainier
Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan, 32
1000 Brussel
Tel: 02/221.90.70 (van maandag tot donderdag, van 9u tot 17u)
E-mail: mediation@clstjean.be

Toegang tot het medisch dossier

Dossieraanvraag

Als patiënt kunt u, op enkele uitzonderingen* na, een kopie van uw medisch dossier bekomen op twee verschillende manieren:

 • Ter plaatse op de dienst in kwestie, door uw identiteitskaart voor te leggen, en het adres mee te delen waarop u een afschrift van uw dossier wenst te ontvangen.
 • Schriftelijk door BestandFormulier A in te vullen.

Dit recht kan ook uitgeoefend worden door een derde die handelt in naam van de patiënt: ofwel de «vertrouwenspersoon» die hij hiertoe heeft aangeduid ofwel zijn wettelijke vertegenwoordiger indien de patiënt minderjarig is en/of niet in staat om zelf zijn rechten uit te oefenen. In dat geval moet BestandFormulier B worden ingevuld.

Na het overlijden van de patiënt is de inzage van het dossier enkel toegelaten via de tussenkomst van een arts, aangeduid door de naasten van de overledene, door middel van een door hen gemotiveerde aanvraag. In dat geval moet BestandFormulier C worden ingevuld.

 

*De beroepsbeoefenaar kan de aflevering van een kopie van het medisch dossier weigeren indien hij over duidelijke indicaties beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een kopie van zijn dossier over te maken aan derden (artikel 9§3 van de wet van 22 augustus 2002).

Opsturen van de aanvraag

De formulieren moeten gericht worden aan Micheline De Greef, refentiesecretaresse, Patient Experience departement: Kruidtuinlaan 32 te 1000 Brussel (E-mail: mdegreef@klstjan.be).

Wij geven hieraan gevolg binnen de 15 dagen na ontvangst van uw verzoek.


De rechtsverhoudingen tussen de Kliniek Sint-Jan en de beroepsbeoefenaars 

In overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is, vindt u hierna de informatie met betrekking tot de bestaande rechtsverhoudingen tussen onze Kliniek en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn. Dat maakt deel uit van de rechten die u als patiënt geniet.

Categorieën van beoefenaars en rechtsposities

Categorieën van beoefenaars

Rechtsposities

Apothekers

Arbeidsovereenkomst

Artsen

Overeenkomst van zelfstandige

Arts-assistenten

Stage-overeenkomst

Diëtisten

Arbeidsovereenkomst en Zelfstandigen

Ergotherapeuten

Arbeidsovereenkomst

Kinesisten

Overeenkomst van zelfstandige en Arbeidsovereenkomst

Podologen

Overeenkomst van zelfstandige

Psychologen

Overeenkomst van zelfstandige en Arbeidsovereenkomst

Tandartsen

Overeenkomst van zelfstandige

Verpleegkundigen en zorgkundigen

Arbeidsovereenkomst

Vroedvrouwen

Overeenkomst van zelfstandige en Arbeidsovereenkomst

Op elk ogenblik kunt u ons, mondeling of schriftelijk, geïndividualiseerde informatie vragen in verband met deze statuten. Indien de vraag geïndividualiseerd is, gelieve de naam van de desbetreffende beoefenaar te vermelden bij uw vraag. De Kliniek Sint‑Jan zal u de informatie binnen de 5 werkdagen schriftelijk meedelen.

Daartoe kunt u het medisch secretariaat per e‑mail bereiken op medischedirectie@klstjan.be of per telefoon op 02/221.90.14.