De IDPBW

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) is belast met het Risicobeheer (ongevallen, brand,…) en ressorteert rechtstreeks onder de algemene directie van de Kliniek Sint‑Jan.

De IDPBW staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij bij de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk en van alle andere preventiemaatregelen en ‑activiteiten en adviseert hen hierover:

 • Veiligheid op het werk
 • Gezondheid op het werk
 • Psychosociale belasting op het werk
 • Ergonomie op het werk
 • Hygiëne op het werk
 • Verfraaiing van de werkplaatsen

Het doel? Gevaren, risico's en schade vermijden en beperken in samenwerking met de Diensten Arbeidsgeneeskunde, Fysische Controle (stralingsbescherming) en Psychosociale Aspecten.

Hoofddoelstellingen

 • Arbeidsongevallen en brand voorkomen
 • Zich vergewissen van de naleving van de wetten en reglementen met betrekking tot brand en evacuatie (evacuatieoefeningen)
 • De veiligheid bevorderen door risico's uit te schakelen en te verminderen vóór de ingebruikname van apparatuur of installaties en bij periodieke controles
 • De gelijkvormigheid van de gebouwen en hun veiligheidsvoorzieningen (brandblussers, evacuatiealarm, vluchtwegen...) bij hun bouw, hun inrichting en uitbating controleren
 • Het beheer van gevaarlijk afval verzekeren
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal en werkkledij ter beschikking stellen

Betrokken partijen

De dienst preventie en bescherming op het werk werkt samen met verschillende spelers:

 • De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk: het CESI.

De EDPBW staat in voor de Arbeidsgeneeskunde en de begeleiding in het kader van psychosociale risico's.

Goed om te weten

Vooraleer uw nieuwe taak aan te vangen is het absoluut noodzakelijk de risico's die verband houden met uw toekomstige activiteit te kennen. U kunt hierover spreken met uw hiërarchische overste en de onthaalsessies die regelmatig binnen de Kliniek worden georganiseerd bijwonen.
Wees bewust van de liggingsplannen, de evacuatieroutes, de ligging van het brandbestrijdingsmateriaal op uw tewerkstellingsplaats (brandblussers, hydranten, brandkranen met slanghaspel, blusdekens…)

Microsoft Office-documentpictogramNuttige te volgen checklist om u vertrouwd te maken met uw (nieuwe) werkplek

Informatie voor externe bedrijven (leveranciers, werven,…)

Als externe onderneming moet u de geldende reglementering betreffende de codex over het Welzijn op het werk naleven (zie hiervoor de artikels III, IV en V van de wet van 04/08/1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk (http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx), en daarom nodigen wij u uit er de volgende principes na te kijken:

 • Beheer van de veiligheid voor en tijdens de werken
  • Voor: het initiatief moet door de Kliniek Sint-Jan worden genomen bij de verschillende fasen die de prestaties voorafgaan, zoals de aanbesteding, het voorafgaand onderzoek, het opstellen van het preventieplan, de opleiding en informatie van de werknemers
  • Na: het is Sint-Jan die de coördinatie tijdens het verloop van de prestaties (vergaderingen en onderzoeken), en de opvolging van de interventies uitvoert. Deze opvolging bestaat erin zich ervan te verzekeren dat de genomen maatregelen in het kader van het preventieplan effectief worden uitgevoerd, te beslissen over nieuwe maatregelen indien veranderingen optreden tijdens het verloop van de werken (nieuwe werknemers op de site, bijkomende werken die oorspronkelijk niet voorzien waren…).
 • Alle nodige documenten aan de IDPBW overmaken:
  • Bijzonder Preventie- en Veiligheidsplan (BPVP)

  • De conformiteitsattesten

  • Met getuigschrift bekrachtigde attesten

  • ...

Wat bovendien nog moet gebeuren:

 • Een gemeenschappelijke inspectie uitvoeren van de werkplekken, van de installaties die zich daar bevinden en van het materiaal dat ter beschikking van de externe ondernemingen wordt gesteld voorafgaand aan de werken.
 • Schriftelijk een preventieplan opstellen dat de door elke onderneming genomen maatregelen definieert om eventuele risico's die tijdens de voorafgaande inspectie werden bepaald te voorkomen.
 • De werknemers inlichten over de specifieke gevaren waaraan zij zijn blootgesteld en over de genomen preventiemaatregelen.

Opgelet: wanneer de prestatie 's nachts of op een geïsoleerde plek wordt uitgevoerd of op een ogenblik waarop de activiteit van de inlenende onderneming onderbroken wordt, neemt het hoofd van de betrokken externe onderneming de nodige maatregelen opdat geen enkele werknemer geïsoleerd werkt op een plaats waar hij niet kan worden bijgestaan binnen afzienbare tijd in geval van ongeval.
Prestaties van laden of lossen die worden uitgevoerd door externe ondernemingen die goederen afkomstig uit of met bestemming van een externe plaats vervoeren op het terrein van het inlenende bedrijf, ontvangende bedrijf genoemd, maken het voorwerp uit van een geschreven document «veiligheidsprotocol» genoemd, dat het preventieplan vervangt.

Contact - Dienstdirectie

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk – Kliniek Sint-Jan
Tel : 02/891.07.85 of 02/221.97.36
E-mail: idpbw@klstjan.be

Top