Psychologische ondersteuning

Of ze nu oorzaak of gevolg zijn, obesitas gaat vaak gepaard met psychologische moeilijkheden. We zien heel vaak dat mensen met obesitas (meer) eten als reactie op bepaalde gebeurtenissen, als gevolg van stress, verdriet of frustratie. Eten wordt dan een hulp bij het omgaan van problemen of emoties. Maar omgekeerd geldt ook vaak dat hoe meer mensen eten, en hoe ernstiger het overgewicht wordt, hoe groter de psychologische problemen worden.

In die zin zijn de moeilijkheden die patiënten emotioneel ervaren, vaak de oorzaak maar ook de gevolgen van overgewicht: sociale uitsluiting, frustratie en depressieve klachten. Daarom geeft Kliniek Sint-Jan steeds de raad tijdig en liefst preventief psychologische hulp te zoeken.

INTAKE-GESPREK

Van bij het begin van de behandeling speelt de psycholoog een zeer belangrijke rol. Tijdens een verkennend intakegesprek (dat ook belangrijk is voor de terugbetaling van de behandeling) wordt met de patiënt bekeken wat zijn motivatie is, of hij over voldoende informatie beschikt en de problematiek begrijpt. Weet de patiënt wat de behandeling precies inhoudt, hoe een operatie verloopt, en heel belangrijk: beseft de patiënt op welke manier eten een invloed heeft op het dagelijks leven?

In ieder geval tracht de psycholoog een vertrouwensband op te bouwen met de patiënt zodat deze volledig geïnformeerd en met voldoende ondersteuning aan een operatie kan starten. Tijdens de intake bekijkt de psycholoog ook of er zware psychische problematieken meespelen. Indien een patiënt bijvoorbeeld lijdt aan een ernstige depressie is het best mogelijk dat de operatie tijdelijk wordt uitgesteld tot de meest ernstige symptomen onder controle zijn.

OOK NA DE OPERATIE

De psychologische ondersteuning loopt ook door na de operatie: de psycholoog bekijkt dan met de patiënt hoe de operatie verlopen is, hoe deze een impact heeft gehad op het eetpatroon en het sociaal leven van de patiënt. Samen wordt bekeken welke invloed het gewichtsverlies en aanpassen van het eetpatroon heeft op het lichaamsbeeld en zelfvertrouwen. Er wordt ook besproken welke veranderingen in gedrag moeizaam verlopen en waar extra ondersteuning nodig is. Gemiddeld komt hij of zij om de drie maanden op gesprek, steeds op vrijwillige basis.

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK

De psycholo(o)g(e) werkt nauw samen met de behandelende arts(en) en nutritionist(e). Indien een patiënt om een bepaalde reden niet klaar is voor een operatie of het nadien bijzonder moeilijk heeft, zorgt het hele team voor begeleiding en voor de nodige opvolging.