Missie

Equipe nephro

Toegankelijk voor iedereen, met respect voor alle culturen, filosofieën en religies, biedt de Kliniek Sint-Jan een geheel van competenties en werkinstrumenten aan dat de evolutie van de gezondheidszorg en medische technieken op de voet volgt en er zelfs vaak op vooruitloopt.

Gebaseerd op de humanistische visie die onze instelling beïnvloedt en karakteriseert sinds haar ontstaan, waarborgt deze benadering voor elke patiënt:

 • Dat er een zorgvuldig wordt geluisterd naar zijn wensen en noden, alsook rekening wordt gehouden met de verwachtingen en bezorgdheid van zijn familie
 • Dat er een zo compleet mogelijke informatie over het zorgproces wordt geboden en de mogelijkheid tot persoonlijke inbreng hierin
 • Dat er voortdurend wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de autonomie

De essentiële punten van deze benadering zijn vervat in het zorgcharter van de verpleegkundigen. Dit charter steunt op onze deontologische en institutionele waarden zoals respect, vertrouwen en veiligheid.

Wij verbinden er ons toe om:

 • U te verwelkomen op een persoonlijke en gastvrije wijze
 • Tijd te maken om naar u te luisteren
 • Respect te tonen voor uw eigenheid en uw overtuiging
 • U te informeren over uw verzorging
 • Vertrouwelijk om te gaan met de informatie over uw verblijf
 • U te betrekken bij de verzorging
 • Te streven naar het behoud of herstel van uw autonomie
 • In te staan voor de continuïteit en coördinatie wat de zorg betreft
 • Uw vertrek samen met u voor te bereiden
 • Aandacht te hebben voor uw opmerkingen en suggesties

Al in 1211 benadrukten de statuten van het toenmalige Sint-Janshospitaal het belang van de kwaliteit bij het onthaal van de patiënt. Deze traditie blijft niet enkel één van onze prioriteiten, maar zij staat ook garant voor het goed functioneren van alle diensten:

 • De zorg wordt regelmatig aangepast aan de evolutie van de zorgbehoeften van de bevolking
 • Gebruik van medische spitstechnologie van zodra deze betrouwbaar is
 • De technische plateaus worden heringericht in functie van de nieuwigheden
 • Er wordt rekening gehouden met de evolutie in de financieringsmodaliteiten en de gevolgen van het zorgbeleid in voege

Regelmatig kunnen patiënten genieten van initiatieven en innovaties die mogelijk worden dankzij het dynamisme en de professionaliteit van de leden van onze instelling:

 • Oprichting van de eerste afdeling Palliatieve Zorgen in België
 • Eerste privékliniek die kon beschikken over een scanner
 • Voorloper in het domein van de dialyse, de coronaire angioplastie, de endoscopische heelkunde en de 'minimal access surgery'
 • Leider - in Brussel - in het domein van de daghospitalisatie, zowel medisch als heelkundig