Medische ploegen

Equipes médicales

Borstkliniek

Voor de behandeling van zowel kwaadaardige als goedaardige borstaandoeningen kunnen patiënten voor een globale zorgverlening terecht bij een multidisciplinair team van de Borstkliniek. De strijd tegen borstkanker is teamwork. De begeleiding van de patiënt is doorslaggevend voor het goede verloop van het therapeutische proces.

In de Borstkliniek werkt het volledige medische en paramedische korps nauw en op een gecoördineerde manier in één eenheid samen om perfect gecoördineerd de best mogelijke zorg te verstrekken. Het team staat in voor de behandeling en begeleiding van elke patiënt, volgens een aangepast zorgtraject. De patiënten worden nauw betrokken bij elke fase van de zorgverlening en kunnen tijdens het volledige traject bij de coördinerende verpleegkundige terecht.

Voor meer details, raadpleeg de Borstkliniek.

Dermatologische oncologie

De dienst dermatologie ontfermt zich over de screening, de diagnose en de behandeling van alle huidkankers, gaande van de meest voorkomende en niet erg gevaarlijke, zoals de basocellulaire epitheliomen, tot de meest ernstige vormen, zoals kwaadaardige melanomen.

De acht artsen van de dienst zijn competent om deze onderzoeken uit te voeren en samen met u de beste behandelingen uit te kiezen, vaak in samenwerking met de diensten plastische chirurgie of radiotherapie. 

Digestieve oncologie

De dienst gastro-enterologie ontfermt zich over de verschillende kankers van het spijsverteringskanaal (slokdarm, maag, twaalfvingerige darm, dunne darm, dikke darm, endeldarm en anus) evenals de lever, de galwegen en de pancreas.

De oncologische activiteit bestaat uit verschillende aspecten:

 • Opsporing;
 • Bepaling van het exacte ziektestadium;
 • Opstellen van een behandelingsschema (in overleg met alle betrokken specialisten);
 • Voorschrijven van chemotherapie (indien noodzakelijk in combinatie met radiotherapie);
 • Beoordeling van de reactie;
 • Opvolging na de behandeling.

Specifieke aandacht wordt verleend aan het opsporen van een genetische aanleg waarbij het nodig is de familieleden een aangepaste opvolging te bieden omwille van een verhoogd risico op kanker.

De dienst werkt samen met Belgische en internationale centra om te kunnen verzekeren dat de patiënt de best mogelijke momenteel beschikbare behandeling krijgt.

Endocriene oncologie

De dienst endocrinologie behandelt kankers van de endocriene klieren, die hoofdzakelijk de schildklier betreffen.

De oncologische activiteit omvat tegelijk:

 • De oppuntstelling van nodulaire letsels;
 • De bepaling van het exacte stadium van de ziekte;
 • Het opstellen van een behandelplan (in overleg met alle betrokken specialisten);
 • De opvolging na de behandeling.

De dienst werkt samen met Belgische en internationale centra om te kunnen verzekeren dat de patiënt de best mogelijke momenteel beschikbare behandeling krijgt.

Gynaecologische oncologie

De dienst gynaecologie van de Kliniek Sint-Jan behandelt alle kankers van de vrouwelijke geslachtsorganen: de vulva, de vagina, de baarmoederhals, de uterus en de eierstokken.

De oncologische activiteit omvat:

 • De opsporing;
 • De diagnose;
 • Het opstellen van een behandelplan (in overleg met onze collega’s oncologen en radiotherapeuten);
 • De volledige heelkundige behandeling;
 • De opvolging na behandeling.

De dienst heeft een binding met de teams van UCL en KUL om onze patiënten in bepaalde gevallen experimentele behandelingen te kunnen bieden.

Hematologie en medische oncologie 

De dienst Oncologie-Hematologie behandelt patiënten met goed- of kwaadaardige hematologische aandoeningen, en met oncologische aandoeningen in samenwerking met alle diensten van de Kliniek.

Elke patiënt wordt verwezen naar een verantwoordelijke arts die de referent wordt en die de therapie coördineert. Deze benadering schept een persoonlijke arts-patiënt relatie.

De beslissingen over de behandeling worden genomen in een multidisciplinair consult (MOC), een overleg waarin elke patiënt in team besproken wordt. Dit team bestaat uit hematologen, medisch oncologen, radiologen, artsen gespecialiseerd in radiotherapie, klinische biologie, pathologische anatomie of nucleaire geneeskunde.

Voor moeilijke casussen wordt overlegd met –al dan niet universitaire – collega’s van andere ziekenhuizen om de best mogelijke bestaande of experimentele behandeling te kunnen bieden.

De dienst werkt nauw samen met de paramedici: verpleegkundigen, psychologen, diëtisten en sociale assistenten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de levenskwaliteit van de patiënt met wellness workshops, kunsttherapie en oncologische revalidatie; een kinderatelier wordt momenteel voorbereid.

Neurologische en neurochirurgische oncologie

De diensten neurologie en neurochirurgie verzekeren de behandeling van patiënten die lijden aan een tumorpathologie van het centrale en perifere zenuwstelsel.

De oncologische neurologische pathologie kan patiënten van elke leeftijd treffen met een incidentiepiek in functie van specifieke pathologieën. De incidentie van de neurologische tumorpathologie steeg onder andere omwille van aanzienlijke verbeteringen inzake vroegtijdige röntgendiagnose door MRI (Beeldvorming door Magnetische Resonantie).

Onze activiteit bestaat uit:

 • Een nauwkeurige klinische diagnose en röntgendiagnose in samenwerking met onze specialisten-neuroradiologen;
 • De medische behandeling van de symptomen die gepaard gaan met de oncologische pathologie, in het bijzonder epileptische aanvallen;
 • De volledige chirurgische en microchirurgische behandeling, geleid door neuronavigatie, operatiemicroscoop en intraoperatieve fluorescentie;
 • De bespreking in multidisciplinaire groep van de voor elke patiënt specifieke behandeling (chirurgie, chemotherapie, stereotactische of conformationele radiotherapie, opvolging);
 • De multidisciplinaire radioklinische opvolging van elke patiënt.

Wij gebruiken recente behandelingsmodaliteiten:

 • Geleide chirurgie door neuronavigatie;
 • Het gebruik van DTI (Data Tensor imaging) voor de nauwkeurige bepaling tijdens de chirurgie van de belangrijke te beschermen stralen;
 • Door fluorescentie geleide intraoperatieve chirurgie (5-ALA) voor identificatie tijdens de operatie van de grenzen tussen de tumorzones en gezonde zones in agressieve tumoren van het centrale zenuwstelsel zoals het glioblastoom (de bij de volwassene meest voorkomende agressieve hersentumor).
 • Multidisciplinaire ploeg van neurologische en neurochirurgische oncologie

NKO

De afdeling NKO behandelt alle kankers op het gebied van NKO: neus-, keel- en oor.

De oncologische activiteit omvat:

 • De opsporing;
 • De diagnose;
 • De multidisciplinaire uitwerking van een behandelplan in samenwerking met onze collega’s radiotherapeuten en oncologen;
 • Het uitvoeren van de behandeling (radiotherapie, chirurgie, laser, chemotherapie);
 • De multidisciplinaire opvolging van de patiënt.
 • Multidisciplinaire ploeg nko oncologie

Oncologische chirurgie

De dienst digestieve, thoracale en endocriene heelkunde beoefent al meer dan 40 jaar oncologische chirurgie in de Kliniek Sint-Jan. De chirurgen die deel uitmaken van deze dienst hebben gedurende hun universitaire opleiding in België en in buitenlandse referentiecentra voor oncologie de vereiste vaardigheden verworven.

Door te kunnen beschikken over een sterk team op menselijk vlak, met een uitstekende interne communicatie en persoonlijke polariteiten, kunnen wij op routineuze wijze pathologieën van het colon en het rectum, van de slokdarm, de maag, de lever, de pancreas, de schildklier en de bijnieren, evenals die van de longen en het borstvlies behandelen.

Deze toenadering, samen met het gebruik van geavanceerde heelkundige technologieën, laat ons toe aan onze patiënten de beste zorgkwaliteit te bieden.

Palliatieve en continue zorg

Het supportteam voor palliatieve en continue zorg is een gespecialiseerd multidisciplinair team en omvat een arts, een verpleegkundige en een psychologe.

Wij werken nauw samen met de verpleegeenheden en kunnen in tweede lijn tussenkomen voor patiënten die lijden aan een ernstige ziekte in een vergevorderd stadium, in overleg met de arts en het referente verplegend team. Onze doelstelling is het lijden en de overige symptomen te voorkomen en verlichten door pijnmanagement en een psychologische ondersteuning van de patiënt en zijn naasten. Wij helpen bij de evaluatie en het ontslagproject van de patiënt naar huis, het rusthuis of de eenheid palliatieve zorg.

De eenheid palliatieve en continue zorg biedt een globale opvang voor de patiënten die lijden aan een ernstige ziekte in een vergevorderd stadium en die evolutief of terminaal is. Deze opvang wordt verzekerd door een multidisciplinair team dat specifiek is opgeleid (artsen, verpleegkundigen, kinesist, psychologe, sociaal assistente, spiritueel referent, vrijwilligers).

Wij zorgen voor:

 • De oppuntstelling van de behandeling van de pijn en de andere symptomen
 • De evaluatie van de mogelijkheid van een terugkeer naar huis
 • De organisatie van de terugkeer naar huis met aangepaste hulp
 • Een respijtopname in het ziekenhuis in geval van beproefde naasten
 • De begeleiding en de opvang bij het levenseinde

Onze eenheid streeft naar gezelligheid en staat open voor de naasten van de patiënt.

Sarcomen

De dienst plastische heelkunde behandelt diverse soorten kanker die verschillende organen aantasten.

De oncologische activiteit omvat hoofdzakelijk:

 • Huidkankers: melanomen, baso- en spinocellulaire carinomen
 • Borstkanker in het kader van borstreconstructie aan de hand van verschillende technieken: prothese, flap van de grote rug- of buikspier (TRAM, DIEP);
 • Het opstellen van een behandelplan in het kader van een multidisciplinaire oncologische commissie (MOC), in overleg met alle betrokken specialismen;
 • De opvolging na de behandeling.

De dienst werkt samen met andere Belgische centra en vanuit de optiek van een permanente bijwerking van de kennis en deskundigheid zodat de patiënt de best mogelijke momenteel beschikbare zorgen bekomt.

De dienst pneumologie verzekert de volledige behandeling van long- en pleurakankers:

Longkanker is één van de drie meest frequent voorkomende kankers en is de eerste oorzaak van overlijden door kanker in België. Tabak vormt de belangrijkste risicofactor.

Elk geval wordt systematisch besproken tijdens een wekelijkse multidisciplinaire overlegvergadering tijdens dewelke een behandelplan wordt opgesteld op basis van verschillende parameters, zoals het celtype en het moleculeprofiel van de kanker, de lokale, locoregionale of metastatische uitbreiding en de specifieke karakteristieken eigen aan de patiënt, met name zijn antecedenten en algemene toestand.

Na deze confrontatie omvat de voorgestelde behandeling:

 • Of een heelkundige ingreep;
 • Of een intraveneuze chemotherapie;
 • Of een gerichte orale therapie;
 • Of een « stereotactische » radiotherapie in bepaalde gevallen;
 • Of een multimodale benadering, wat inhoudt dat verschillende therapeutische modaliteiten samengebundeld worden.

Kanker van het vlies rond de longen wordt pleuraal mesothelioma genoemd en is meestal het gevolg van een beroepsmatige of milieublootstelling aan asbest. De diagnose vereist meestal de afname van pleurabiopten tijdens een thoracoscopie (endoscopie van de pleuraholte).

Elk nieuw geval maakt het voorwerp uit van een multidisciplinair oncologisch overleg, dat aanleiding geeft tot een therapeutisch plan.

Chemotherapie is de referentiebehandeling. Heelkunde wordt niet aanbevolen buiten strikte protocollen. Radiotherapie is in het bijzonder aangewezen voor het verzachten van de pijn.

Urologische oncologie

De dienst urologie behandelt de verschillende tumoren van het urinewegstelsel: tumoren ter hoogte van de nier, ureter, blaas, prostaat, urethra, testis en penis.

De oncologische activiteit omvat:

 • De screeningsonderzoeken, vooral van prostaatkanker; 
 • De diagnose aan de hand van prostaatbiopsieën, cystoscopieën, enz.;
 • De exacte stadiëring en multidisciplinaire bespreking van de beste individuele behandeling;
 • Het uitvoeren van de ingreep en zo nodig de patiënt naar verschillende collega’s (bv. oncologen, radiotherapeuten) verwijzen.

De meest moderne behandelingstechnieken, zoals robotchirurgie, worden toegepast. Dankzij de ondersteuning van artificiële intelligentie kunnen onze radiologen ook een preciezere diagnose stellen bij een vermoeden van een prostaatprobleem. De dienst onderhoudt nauwe banden met de universitaire dienst urologie van het UZ Leuven, wat een voordeel betekent in verband met derdelijns-expertise.

Top