Ethische commissie - ziekenhuispraktijk

Het Ethische commissie - ziekenhuispraktijk heeft een begeleidende en adviserende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.

Het Commissie bestaat uit minsten 8 en hoogstens 15 leden (waaronder een voorzit(s)ter en een vice-voorzit(s)ter) aangesteld overeenkomstig het koninklijk besluit zoals bedoeld in artikel 1 voor een mandaat van vier jaar dat hernieuwbaar is. Er wordt op toegezien dat het Comité bestaat uit leden die behoren tot verschillende disciplines en categorieën van zorgverstrekkers.

Het Commissie komt minstens één keer per maand samen voor de uitwerking van reflecties en gedragslijnen met betrekking tot ethische kwesties vertrekkende van situaties die zich binnen de Kliniek voordoen maar in algemene termen verwoord worden.

Het is de bedoeling om de zorgverstrekkers in te lichten en bij te staan via de reflecties en gedragslijnen die door Het Commissie werden opgesteld, en die adviserend en niet-bindend van aard zijn.

Het Commissie stelt een “Cel voor Assistentie bij Reflectie over Ethiek” (= CARE) ter beschikking van zorgverstrekkers die geconfronteerd worden met specifieke ethische kwesties in het kader van de behandeling van een bepaalde patiënt.